اطلاعیه شماره ۷۹

اطلاعیه شماره ۷۹

بسمه تعالی
اعضاء و مشارکت کنندگان محترم
سلام علیکم

با توجه به اینکه سهام هر یک از شما شامل دو بخش است،که اولی سهم عرصه از پروژه که با معرفی به دفترخانه سند مالکیت مشاعی به نامتان منتقل می گردد.
بخش دوم سهام باقیمانده از اموال تعاونی می باشد که در اجرای ماده ۵۹ اساسنامه به موجب ورقه سهام در هنگام انتقال سند در دفترخانه به شما واگذار می گردد.
لذا توجه داشته باشید که در موقع فروش امتیاز خود در مبایعه نامه مشخص نمائید که هر دو بخش را می فروشید و یا فقط سهم عرصه را .
بدیهی است عدم ذکر موضوع واگذاری ممکن است موجب بروز اختلافات بعدی گردد.

با تشکر
مدیرعامل
مسعود پیشوا

جوابی بنویسید