اساسنامه تیپ شرکت های تعاونی

اساسنامه تیپ شرکت های تعاونی

فصل اول

ماده۱  نام : شرکت تعاونی عدالت شهرستان . . . . . . .  ، که در این اساسنامه به اختصار ‹‹تعاونی›› نامیده می شود.

ماده۲  اهداف تعاونی :

شتاب بخشیدن به رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی برعدالت اجتماعی وفقرزدایی.

گسترش مالکیت درسطح عموم مردم بمنظور تأمین عدالت اجتماعی.

کاستن از بارمالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی.

مشارکت در مدیریت شرکتهای سرمایه گذاری استانی جهت ارتقاء کارایی بنگاههای اقتصادی وبهره وری منابع مادی، انسانی و فناوری.

توسعه سرمایه گذاری مولد بطور مستقیم و یا غیرمستقیم بمنظورایجاد، راه اندازی و توسعه واحدهای مختلف تولیدی و خدماتی.

بهبودوضعیت اقتصادی واجتماعی اعضاءدر زمینه تأمین اشتغال، مسکن وسایرنیازهای رفاهی وخدمات بیمه ای.

گسترش سهم بخش تعاونی در اقتصاد ملی.

ماده۳  موضوع فعالیت :

موضوع شرکت عبارت است از انجام فعالیتهای اقتصادی از طریق تأسیس شرکت و سرمایه گذاری و مشارکت در شرکتها ، پروژه ها و طرحهای صنعتی ، تولیدی ، ساختمانی ، پیمانکاری ، خدماتی ، بازرگانی ، سرمایه گذاری بمنظور ایجاد و راه اندازی و یا توسعه اینگونه واحدها با هدف مشارکت در توسعه اقتصادی کشور شامل :

تشکیل ، تأسیس ، ثبت و راه اندازی شرکتهای سرمایه گذاری استانی و تعاونی‌های صنعتی و معدنی ، تولیدی ، ساختمانی ، پیمانکاری ، خدماتی ، بازرگانی ، سرمایه گذاری ، کارگزاری ، آموزشی و مطالعاتی و مشاوره ای و یا مشارکت حقوقی و مدنی در این قبیل شرکتها با  بخش خصوصی یا عمومی.

اداره و نگهداری و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار.

استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و مؤسسات اعتباری.

اعطای تسهیلات به شرکتهای تعاونی تابعه و وابسته و اعضای آنها در جهت تحقق اهداف شرکت.

انجام کلیه عملیاتی که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم بوده و در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد.

تبصره۱  درصورتیکه برای انجام هریک از فعالیتهای موضوع تعاونی نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی باشد تعاونی مکلف به اخذ آن است.

ماده۴  حوزه عملیات تعاونی استان . . . . . . .  می باشد.

ماده۵  مدت تعاونی از تاریخ ثبت نامحدود است.

ماده۶  مرکز اصلی عملیات تعاونی . . . . .  . . . .  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . و نشانی آن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .است.

هیأت مدیره می تواند اقدام به ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی در سایر نقاط کشور نموده و یا عندالاقتضاء در مورد تغییر آن اقدام کند ؛ در اینصورت می بایست موضوع را به مرجع ثبت تعاونی اعلام تا نسبت به ثبت آگهی آن در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران اقدام گردد. یک نسخه از آگهی مزبور نیز توسط هیأت مدیره باید حسب مورد به وزارت تعاون و یا اداره کل تعاون استان محل مرکز اصلی تعاونی ارسال گردد.

( شهر یا روستایی که اداره امور تعاونی در آن مستقر است بعنوان مرکز اصلی تعاونی باید نوشته شود ؛ نشانی دفتر مرکزی ( مرکز اداره امور تعاونی ) نیز بعنوان نشانی مرکز اصلی درج شود.)

ماده۷  سرمایه اولیه تعاونی به ازای هر عضو .. . . . . . . . . . . . . . ریال است.

ماده۸  پس از دریافت سهام عدالت , میزان سهام اعضای تعاونی متناسب با سهام جدید افزایش می یابد.

ماده۹  سهم اعضاء در تأمین سرمایه تعاونی برابر است لکن با تصویب مجمع عمومی عادی حداکثر هر عضو

می‌تواند تا یک صدم درصد سهم داشته باشد. تغییرات بعدی این سقف در چارچوب آئین نامه ماده ۲۰ قانون بخش تعاونی و با تأئید ستاد مرکزی موضوع آئین نامه اجرایی سهام عدالت امکانپذیر است.

ماده۱۰  سهام تعاونی با نام و غیر قابل تقسیم است و انتقال آن به اعضاء خود تعاونی با موافقت هیأت مدیره و با رعایت سقف موضوع ماده ۹ که در اداره تعاونی اختلافی ایجاد نکند مجاز است.

ماده۱۱  تعاونی ظرف مدت یک ماه از تاریخ ثبت و دریافت سهام عدالت حسب مورد برای هر یک از اعضاء به میزان سهام متعلقه ورقه سهم صادر و تحویل خواهد نمود.

تبصره۱  ورقه سهم باید متحدالشکل , چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و نامه تعاونی و شماره ثبت آن و مبلغ اسمی هر سهم و تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است در آن درج و به امضای مدیر عامل و یک نفر از اعضای هیأت مدیره که دارای امضای مجاز است برسد ؛ مادام که اوراق سهام صادر نشده تعاونی باشد به اعضاء گواهینامه موقت سهم که معرف تعداد و مبلغ اسمی آن است تحویل نماید.

تبصره۲  نام و نشانی و تعداد سهم هر یک از سهامداران و موارد نقل و انتقال سهم بین اعضاء باید در دفتر سهام تعاونی به ثبت برسد. هر نقل و انتقالی که بدون رعایت تشریفات فوق بعمل آید , از نظر شرکت فاقد اعتبار است.

فصل دوم  مقررات مربوط به عضویت :

ماده۱۲  عضویت در تعاونی برای کلیه اشخاص حقیقی واجدالشرایط که اهلیت دریافت سهام عدالت را داشته باشند آزاد است.

الف  شرایط عمومی :

تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

عدم ممنوعیت قانونی و حجر.

عدم عضویت در تعاونی مشابه به طور همزمان.

ب  شرایط اختصاصی :

        مشمولین سهام عدالت براساس مصوبه ۴۲۳۸۹ مورخ ۲۳/۸/۸۴ هیأت وزیران و اصلاحات بعدی.

تبصره  در صورتیکه یکی یا تعدادی از افراد یک خانواده مشمول دریافت سهام عدالت باشند ولی شرایط عضویت را نداشته باشند , سرپرست خانواده یا قیم قانونی آنها را دریافت و نیابت خواهد داشت.

ماده۱۳  مسئولیت مالی اعضاء در تعاونی محدود به میزان سهم آنان می باشد.

ماده۱۴  کلیه اعضاء مکلفند به وظایف و مسئولیتهایی که در حدود قوانین و مقررات تعهد کرده اند عمل کنند.

ماده۱۵  خروج عضو از تعاونی , اختیاری است و نمیتوان آن را منع کرد.

تبصره  با خروج اختیاری عضو از تعاونی سهام وی با موافقت هیأت مدیره به سایر اعضاء واگذار می شود.

ماده۱۶  در موارد زیر عضو از تعاونی اخراج می شود :

از دست دادن هر یک از شرایط عمومی یا اختصاصی عضویت مقرر در این اساسنامه , به استناد گزارش مکتوب مراجع ذیربط.

عدم رعایت مقررات اساسنامه و سایر تعهدات قانونی پس از دو اخطار کتبی توسط هیأت مدیره به فاصله ۱۵ روز و گذشتن ۱۵ روز از تاریخ اخطار دوم.

ارتکاب اعمالی که موجب زیان مادی تعاونی شود و وی نتواند ظرف مدت یک سال آن را جبران نماید یا انجام اعمالی که به حیثیت و اعتبار تعاونی لطمه وارد کند و یا با تعاونی رقابتی ناسالم نماید.

تبصره  تشخیص موارد فوق بنا به پیشنهاد هر یک از هیأت مدیره یا بازرسان و تصویب مجمع عمومی عادی خواهد بود.

ماده۱۷  درصورت لغو عضویت به سبب فوت , استعفا . انحلال و اخراج , ارزش سهام عضو براساس ارزش روز سهام محاسبه و پس از منظور نمودن سایر حقوق و مطالبات وی , به دیون تعاونی تبدیل می شود و پس از کسر بدهی وی به تعاونی , به او یا ورثه اش ظرف مدت سه ماه پرداخت و تسویه حساب خواهد شد.

فصل سوم  ارکان تعاونی :

ماده۱۸  ارکان تعاونی عبارتست از :

۱/     مجمع عومی                                ۲/   هیأت مدیره                       ۳/ بازرسان

ماده۱۹  مجامع عمومی تعاونی دو مرحله ای است و به دو صورت مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده تشکیل می شود. تشکیل مجامع عمومی بصورت دو مرحله ای طبق دستورالعمل موضوع تبصره (۲) ماده (۳۳) قانون بخش تعاونی صورت می گیرد , به استثنای مجمع عمومی اول که کلیه اعضاء در مجمع حضور داشته باشند که در اینصورت رعایت تشریفات الزامی نمی باشد.

تبصره۱  کلیه اعضای تعاونی می توانند در انتخاب نمایندگان مرحله اول مشارکت نموده و یا داوطلب نمایندگی شوند و هر عضو حاضر صرفنظر از تعداد سهامی که داراست فقط حق یک رأی دارد.

تبصره۲  نسبت تعداد نمایندگان به اعضای شرکت تعاونی بر اساس هر . . . . . . . عضو یک نماینده تعیین می شود , مشروط براینکه تعداد کل نمایندگان کمتر از یک درصد اعضاء و درهر صورت کمتر از ۵۰ نفر عضو نباشد.

تبصره۳  تصمیماتی که در مجمع عمومی با رعایت مقررات اتخاذ می گردد برای کلیه اعضاء اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر خواهد بود. این تصمیمات بطریقی که برای دعوت مجامع عمومی در این اساسنامه پیش بینی شده باید ظرف ۱۵ روز به اطلاع اعضاء و سرمایه گذاران برسد.

تبصره۴  صورتجلسات مجامع بعنوان اسناد تعاونی همواره باید در تعاونی نگهداری شود.

تبصره۵  تعداد حوزه های انتخاب نمایندگان ( حوزه های برگزاری جلسات مرحله اول ) شرکت تعاونی به . . . . . . .  حوزه تقسیم می گردد و نام حوزه های آن عبارتند از :…………………………………………………………………………………….

ماده۲۰  مجمع عمومی عادی حداقی سالی یکبار و حداکثر ظرف ۴ ماه پس از پایان سال مالی تعاونی تشکیل می شود و در موارد ضروری می توان در هر موقع از سال مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده تشکیل داد.

ماده۲۱  وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی بشرح زیر است :

۱/       انتخاب هیأت مدیره و بازرسان.

رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سود و زیان , گزارش تغییرات اعضا و سرمایه و سایر گزارشهای مالی هیأت مدیره پس از قرائت گزارش بازرسان.

تعیین خط مشی و برنامه تعاونی و تصویب بودجه جاری و سرمایه گذاری و اعتبارات و وامهای درخواستی و سایر عملیات مالی به پیشنهاد هیأت مدیره.

اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه در حدود قوانین و مقررات.

اخذ تصمیم نسبت به ذخایر و پرداخت سود و مازاد درآمد و تقسیم آن طبق اساسنامه.

تصویب مقررات و دستورالعملهای داخلی تعاونی.

اتخاذ تصمیم درمورد عضویت و یا لغو عضویت تعاونی در شرکتها و اتحادیه ها و اتاق تعاون و تعیین میزان سهام و یا حق عضویت سالانه پرداختی.

اخذ تصمیم درباره گزارشها و پیشنهادهای حسابرسان براساس نتایج حسابرسی.

تصویب آئین نامه حداقل و حداکثر حقوق و مزایای هیأت مدیره و پاداش آنان که بعد از تأئید وزارت تعاون قابل اجرا است.

تصویب آئین نامه وظایف , اختیارات و حقوق و مزایای مدیر عامل.

سایر وظایفی که قوانین و مقررات بر عهده مجمع عمومی عادی قرار می دهد.

ماده۲۲  مجمع عمومی فوق العاده برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به موارد زیر تشکیل می شود :

تغییر مواد اساسنامه در حدود قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران.

تصمیم گیری نسبت به گزارش هر یک از بازرسان در مورد تخلفات هیأت مدیره.

عزل یا قبول استعفای جمعی یا اکثریت هیأت مدیره.

اتخاذ تصمیم راجع به انحلال و تعیین ۳ نفر اعضای هیأت تصفیه یا ادغام تعاونی با تعاونیهای دیگر , طبق ضوابط و مقرر در قانون بخش تعاونی و آئین نامه اجرایی آن.

ماده۲۳  هیأت مدیره مکلف است در موعدهای مقرر زیر نسبت به انتشار آگهی دعوت مجمع عمومی اقدام کند:

حداکثر دو ماه پس از پایان هر سال مالی برای تشکیل مجمع عمومی عادی.

حداقل دو ماه قبل از پایان دوره خدمت هیأت مدیره و یا بازرسان.

درصورتیکه در یکی از مجامع عمومی تشکیل مجمع عمومی دیگری تکلیف شده باشد حداکثر ظرف یک ماه پس از تشکیل آن مجمع عمومی.

حداکثر ظرف یک ماه بعد از درخواست مقامات یا اشخاص زیر :

الف  اکثریت اعضای هیأت مدیره.

ب  هریک از بازرسان برای تشکیل مجمع عمومی عادی و یا فوق العاده.

ج  یک پنجم اعضای تعاوین برای تشکیل مجمع عمومی عادی و یک سوم آنها برای تشکیل مجمع عمومی

فوق العاده.

د  وزارت تعاون برای تشکیل مجمع عمومی عادی و یا فوق العاده.

تبصره۱  دوره خدمت هیأت مدیره و یا بازرسان از زمان انتخاب و قبولی سمت آنها شروع خواهد شد مشروط به اینکه مدت مأموریت هیأت مدیره و یا بازرسان قبلی منقضی شده باشد ؛ در غیر اینصورت شروع خدمت آنها از زمان انضای مدت مأموریت هیأت مدیره و یا بازرسان قبلی خواهد بود.

تبصره۲  درصورتیکه هیأت مدیره به علل استعفاء , فوت یا ممنوعیت قانونی هر یک از اعضای اصلی , علیرغم دعوت از اعضای علی البدل , از اکثریت مقرر در اساسنامه خارج شود , مجمع عمومی عادی بر اساس مفاد این اساسنامه دعوت خواهد شد تا نسبت به تکمیل اعضای هیأت مدیره برای بقیه مدت مقرر اعلام کند.

در صورت استعفای دسته جمعی یا اکثریت اعضای هیأت مدیره, برگزاری مجمع عمومی فوق العاده برای قبول استعفای آنان الزامی است.

تبصره۳  در صورتیکه هیأت مدیره ای در موعد مقرر موضوع این اساسنامه به تشکیل مجمع عمومی عادی یا فوق العاده مبادرت نکند وزارت تعاون می تواند رأساً نسبت به برگزاری مجمع عمومی اقدام نماید.

تبصره۴  اگر هیأت مدیره ظرف مدت یکماه از تاریخ درخواست تشکیل مجمع عمومی فوق العاده توسط بازرس اقدام به دعوت و برگزاری آن ننماید بازرس می تواند با اطلاع وزارت تعاون نسبت به انتشار آگهی و تشکیل مجمع عمومی فوق العاده برای رسیدگی به گزارش خود اقدام نماید.

ماده۲۴  دعوت مجمع عمومی با قید دستور , روز , ساعت و ممحل تشکیل آن باید بوسیله آگهی در یکی از روزنامه های محلی یا کثیر الاتشار و یا دعوتنامه کتبی ( با اخذ رسید و یا با پست سفارشی به آخرین اقامتگاه قانونی اعلام شده عضو به تعاونی ) انجام گیرد و علاوه بر آن , الصاق آگهی دعوت در محل دفتر اصلی و شعب و همچنین محل کارگاهها و فروشگاههای تعاونی نیز الزامی است.

تبصره۱  تشکیل جلسات و تصمیمات مجامع عمومی الزاماً از طریق روزنامه های کثیرالانتشاری که در مجمع عمومی تعیین گردیده است به اطلاع اعضاء خواهد رسید.

تبصره۲  در مواردیکه کلیه اعضاء در مجمع عمومی حاضر شوند , نشر آگهی و تشریفات دعوت و همچنین رعایت فاصله زمانی تاریخ دعوت تا تشکیل جلسه , و ارائه مدارک مربوط به آن الزامی نیست.

تبصره۳  فاصله زمانی بین تاریخ انتشار آگهی دعوت ( نوبت اول ) تا تشکیل مجمع عمومی تعاونی حداقل ۱۵ روز و حداکثر ۲۰ روز خواهد بود.

در صورتیکه برگزاری انتخابات در دستور جلسه باشد , این مدت حداقل ۳۰ و حداکثر ۳۵ روز است.

ماده۲۵  هر یک از نمایندگان اعضاء تعاونی می تواند تا قبل از رسمیت جلسه مجمع عمومی , مورد یا موارد دیگری غیر از موضوعاتی که در دعوتنامه تشکیل مجمع قید شده است برای طرح در همان جلسه مجمع کتباً به مقامی که مجمع عمومی را دعوت کرده است پیشنهاد کند. مقام دعوت کننده مجمع مکلف است پیشنهاد مربوطه را در مجمع طرح کند تا در صورت تصویب . در دستور جلسه مجمع بعدی که حداکثر ظرف یک ماه دعوت به تشکیل می گردد قرار گیرد.

ماده۲۶  هر یک از اعضای شرکت می تواند استفاده از حق خود را برای حضور و دادن رأی در مجمع عمومی در یکی از حوزه های رأی گیری به یک نماینده تام الاختیار از میان اعضاء واگذار کند و هر کس می تواند علاوه بر رأی خود دو رأی با وکالت داشته باشد. حضور نمایندگان در مجمع عمومی , اصالتی است.

تبصره۱  تأئید نمایندگیهای موضوع این ماده با مقام دعوت کننده است مگر در مواردیکه که مقام دعوت کننده هیأت مدیره بوده و دستور جلسه انتخاب هیأت مدیره یا رسیدگی به تخلفات مدیران باشد و یا اینکه هیأت مدیره با برگزاری مجمع عمومی مخالفت کرده باشد که در اینصورت تأئید نمایندگی‌های تام الاختیار با اکثریت بازرسان حاضر خواهد بود.

تبصره۲  مدارکی که نمایندگان قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی باید ارائه دهند عبارتست از :

اصل نمایندگی برای شرکت در جلسه مجمع عمومی که به امضا رسیده است.

کارت شناسایی معتبر.

تبصره۳  حضور توأم عضو و نماینده تام الاختیار در مجمع عمومی ممنوع است.

ماده۲۷  ملاک تشخیص تعداد اعضای حاضر در جلسات مجامع عمومی ورقه حضور و غیابی است که حاضرین در بدو ورود به جلسه , اصالتاً آن را امضاء می کنند.

ماده۲۸  مجمع عمومی عادی با حضور حداقل نصف بعلاوه یک یا نمایندگان رسمیت پیدا می‌کند و در صورت عدم حصول نصاب مذکور . آگهی دعوت مجمع باید حداکثر ظرف ۱۵ روز با همان دستور جلسه قبلی منتشر شود. فاصله نشر آگهی دعوت ( نوبت دوم ) , تا تشکیل جلسه مجمع بعدی نباید از ۱۵ روز کمتر و از ۲۰ روز بیشتر شود. جلسه با حضور عده حاضر رسمیت خواهد یافت.

مجمع عمومی فوق العاده بار اول با حضور حداقل دو سوم یا نمایندگان رسمیت می یابد. نصاب رسمیت مجمع

فوق العاده برای بار دوم نصف بعلاوه یک و برای بار سوم هر تعداد شرکت کننده خواهد بود. آگهی دعوت مجمع برای هر نوبت بعدی باید حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ جلسه ای که رسمیت نیافته با همان دستور جلسه اول منتشر شود. فاصله نشر دعوت تا تشکیل جلسه هر نوبت بعدی نباید از ۱۵ روز کمتر و از ۲۰ روز بیشتر شود.

تبصره  در صورت رسمیت نیافتن جلسه مجمع عمومی , مقام دعوت کننده مجمع باید صورتجلسه ای دایر بر عدم رسمیت آن تهیه و به امضای حاضرین برساند.

ماده۲۹  جلسات مجامع عمومی را در صورت رسمیت یافتن , مقام دعوت کننده افتتاح می کند در جلسه مجمع ابتدا یک رئیس . یک منشی و دو نفر ناظر از میان اعضاء انتخاب خواهد شد درصورتیکه تعداد اعضای تعاونی به ۵۰۰ عضو و یا بیشتر برسد تعداد هیأت رئیسه ۷ نفر خواهد بود که عبارتند از :

رئیس , نائب رئیس , منشی و ۴ ناظر

تبصره ۱  مقام دعوت کننده مجمع عمومی مکلف است ورقه حضور و غیابی را که حاضران در بدو ورود به جلسه امضا می کنند همراه با نمایندگیهای غایب و صورت اسامی کل نمایندگان را در اختیار هیأت رئیسه برای احراز رسمیت جلسه و اعمال کنترلهای لازم قرار دهد.

تبصره۲  در مجامعی که دستور جلسه , انتخاب هیأت مدیره و یا بازرسان باشد , داوطلبان عضویت در هیأت مدیره و بازرسی می توانند با اجازه رئیس مجمع , در مهلتی که به تساوی برای هر یک از آنان منظور می شود خود را معرفی نماید.

ماده۳۰  رأی گیری در کلیه مجامع عمومی فوق العاده و نیز انتخاب هیأت مدیره و بازرسان در مجامع عادی, بصورت کتبی خواهد بود ولی رأی گیری برای اتخاذ سایر تصمیمات مجامع عادی می تواند با قیام و قعود

بعمل آید.

ماده ۳۱  تصمیمات مجمع عمومی عادی با اکثریت نصف بعلاوه یک آرای حاضر در جلسه اتخاذ می شود مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که با اکثریت نسبی خواهد بود. تصویب اساسنامه تعاونی در اولین مجمع  عمومی عادی با رأی حداقل دو سوم حاضرین و تصمیمات مجامع عمومی فوق العاده با اکثریت سه چهارم آرای حاضر معتبر خواهد بود.

ماده۳۲  در صورتیکه در جلسه مجمع عموی به هر دلیل مذاکرات به اخذ تصمیم منتهی نشود جلسه به عنوان تنفس تعطیل می گردد. رئیس جلسه موظف است ضمن اعلام تنفس در همان جلسه زمان و محل تشکیل جلسه بعدی را که نباید بیش از یک هفته بعد از جلسه مذکور باشد , اعلام نماید ( رعایت تشریفات دعوت مجدد الزامی نیست.)

جلسه بعدی ادامه جلسه قبل از تنفس است و هیئت رئیسه آن همان خواهد بود که در جلسه قبل از تنفس انتخاب شده اند مگر اینکه یک یا چند نفر از آنان در مجمع عمومی بعد از تنفس حاضر نشده باشند که در اینصورت به جای اشخاص غایب افراد دیگری انتخاب خواهند شد.

ماده۳۳  صورتجلسات مجامع عمومی و تصمیمات متخذه در آن توسط منشی مجمع در دفتر مخصوص , ثبت شده و کلیه صفحات آن به امضای هیأت رئیسه مجمع می رسد و رونوشت آن بوسیله رئیس مجمع به هیأت مدیره ابلاغ و نسخه ای از آن نیز به وزارت تعاون ارسال می شود.

۲  هیئت مدیره

ماده۳۴  هیأت مدیره مرکب از ( ۵ یا ۷ نفر ) عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی البدل می باشد که از میان اعضا برای مدت سه سال با رأی مخفی و اکثریت نسبی آراء انتخاب می شوند. حائزین اکثریت بعد از اعضاء اصلی به ترتیب علی البدل شناخته می شوند و انتخاب مجدد هریک از اعضا ء اصلی و علی البدل حداکثر برای دو نوبت متوالی بلامانع است.

تبصره۱  افرادی که در هر یک از نوبتهای متوالی بعدی موفق به کسب دو سوم آراء کل اعضاء تعاونی شوند از ممنوعیت مندرج در این ماده مستثنی خواهند بود.

تبصره۲  هیأت مدیره در اولین جلسه از میان خود یک نفر را بعنوان رئیس هیأت مدیره یک نفر را بعنوان نائب رئیس و یک نفر را بعنوان منشی انتخاب می کند.

تبصره۳  در صورت استعفاء , فوت , ممنوعیت قانونی و یا غیبت غیر موجه مکرر هر یک از اعضای اصلی هیأت مدیره یکی از اعضای علی البدل به ترتیب آراء بیشتر برای بقیه مدت مقرر به جانشینی وی در جلسات هیأت مدیره شرکت می نماید. غیبت غیر موجه مکرر به مواردی اطلاق می شود که عضو علی رغم اطلاع از دعوت , بدون اجازه قبلی و یا عذر موجه حداقل در چهار جلسه متوالی و یا هشت جلسه غیر متوالی طی یکسال در جلسات هیأت مدیره حاضر نشود.

تبصره۴  در صورت استعفای دسته جمعی و قبولی آن توسط مجمع عمومی فوق العاده , مجمع عمومی عادی بنا به دعوت هیأت مدیره مستعفی و یا وزارت تعاون برای انتخاب هیأت مدیره جدید تشکیل خواهد شد.

تبصره۵  در مواردیکه هیأت مدیره از اکثریت مقرر خارج شود . در فاصله مدت لازم برای انتخاب و تکمیل اعضای هیأ ت مدیره به وزارت تعاون اختیار داده می شود که بمنظور اداره امور جاری تعاونی برای جانشینی اشخاصی که به یکی از دلایل فوق در جلسات هیأت مدیره شرکت نمی کنند از میان اعضای تعاونی تعداد لازم را موقتاً و حداکثر برای مدت پنج ماه منصوب نمایند.

ماده۳۵  پس از انقضای مدت مأموریت هیئت مدیره در صورتیکه هیئت مدیره جدید انتخاب نشده باشد هیئت مدیره موجود تا انتخاب و قبولی هیئت مدیره جدید کماکان به وظایف خود در تعاونی ادامه داده و مسئولیت اداره امور تعاونی را بر عهده خواهد داشت.

ماده۳۶  هیئت مدیره مکلف است جهت مدیریت تعاونی و اجرای تصمیمات مجامع عمومی و هیئت مدیره فرد واجدالشرایطی را که از بین اعضای یا از خارج تعاونی برای مدت دو سال بعنوان مدیر عامل تعاونی انتخاب کند که زیر نظر هیئت مدیره انجام وظیفه نماید. وظایف و اختیارات و حقوق و مزایای مدیر عامل طبق آئین نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد هیئت مدیره به تصویب مجمع عمومی عادی خواهد رسید.

ماده۳۷  جلسات هیئت مدیره هر دو هفته یکبار در موعد و محل معینی که   قبلاً به تصویب هیئت مدیره رسیده با حضور بیش از  نصف اعضای اصلی هیئت مدیره تشکیل و رسمیت می یابد و برای اتخاذ تصمیم رأی اکثریت اعضا در حاضر در جلسه ضروری است. تصمیمات هیئت مدیره در دفتری به نام دفتر صورتجلسات هیئت مدیره ثبت

می گردد و به امضای اعضای حاضر در جلسه میرسد.

تبصره  جلسه فوق العاده هیئت مدیره با دعوت کتبی رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیر یا مدیر عامل و در صورت عدم دعوت کتبی آنان با عدوت کتبی اکثریت اعضای هیئت مدیره تشکیل می‌گردد.

ماده۳۸  هیئت مدیره جز در مواردی که بموجب اساسنامه اتخاد تصمیم درباره آنها در صلاحیت مجامع عمومی قرار داده شده , در سایر موارد و برای تحقق اهداف موضوع و عملیات تعاونی با رعایت قوانین و مقررات جاری و اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی و رعایت صرفه و صلاح تعاونی و اعضا دارای اختیارات لازم جهت اداره امور تعاونی بوده و منجمله عهده دار انجام وظایف ذیل است :

دعوت مجمع عمومی ( عادی  فوق العاده ).

اجرای اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی و سایر مقررات مربوطه.

نصب و عزل و قبول استعفای مدیر عامل و نظارت بر عملیات وی و پیشنهاد حدود وظایف و اختیارات و میزان حقوق و مزایای مدیر عامل به مجمع عمومی.

قبول درخواست عضویت و اخذ تصمیم نسبت به انتقال سهام اعضاء به یکدیگر و دریافت استعفای هر یک از اعضای هیئت مدیره.

نظارت بر مخارج جاری شرکت و رسیدگی به حسابها و ارائه به بازرس/بازرسان و تسلیم بموقع گزارش مالی و ترازنامه به مجمع عمومی.

تهیه و تنظیم طرحها و برنامه ها و بودجه  و سایر پیشنهادات و ارائه به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم.

تهیه و تنظیم دستورالعملهای داخلی تعاونی و تقدیم آن به مجمع عمومی برای تصویب.

پیشنهاد آئین نامه حداقل و حداکثر حقوق و مزایای هیأت مدیره و پاداش آنان که باید در چهارچوب ضوابط وزارت تعاون باشد جهت تصویب به مجمع عمومی.

تعیین نماینده یا وکیل در دادگاهها و مراجع قانونی و سایر سازمانها با حق توکیل غیر.

تعیین نماینده از بین اعضای تعاونی برای حضور در جلسات مجامع عمومی شرکتها و اتحادیه هایی که تعاونی در آنها مشارکت دارد.

تعیین و معرفی صاحبان امضای مجاز ( یک یا دو نفر از اعضای هیأت مدیره به اتفاق مدیر عامل ) برای قراردادها و اسناد تعهد آور تعاونی.

انجام سایر وظایف و تکالیفی که بوجب این اساسنامه مستقیماً و یا به اعتبار تصدی اداره امور تعاونی بر عهده هیئت مدیره گذارده شده است.

ماده۳۹  هیئت مدیره نماینده قانونی تعاونی است که میتواند مستقیماً و یا با وکالت با حق توکیل , این نمایندگی را در دادگاهها و مراجع قانونی و سایر سازمانها اعمال کند.

مسئولیت هیئت مدیره در مقابل تعاونی مسئولیت وکیل در مقابل موکل است.

ماده۴۰  معاملات تعاونی با هر یک از اعضای هیئت مدیره , مدیر عامل, بازرس/بازرسان/ تابع آئین نامه ای خواهد بود که در چارچوب دستورالعمل وزارت تعاون به تصویب مجمع عمومی عادی تعاونی می رسد.

ماده۴۱  هیئت مدیره وظایف خود را بصورت جمعی انجام می دهد و هیچیک از اعضاء هیئت مدیره حق ندارد از اختیارات هیئت , منفرداً استفاده کند مگر در موارد خاص که وکالت یا نمایندگی کتبی از طرف هیئت مدیره داشته باشد , هیئت مدیره می تواند قسمتی از اختیارات خود را با اکثریت سه چهارم آراء به مدیر عامل تفویض کند.

ماده۴۲  تحویل و تحول و انتقال مسئولیت از هیئت مدیره سابق به هیئت مدیره بعدی باید بلافاصله بعد از تاریخ قبولی سمت هیئت مدیره و تأئید صحت انتخابات توسط وزارت تعاون صورت گیرد و کلیه اوراق و اسناد و دفاتر و حسابها و موجودیهای تعاونی به هیئت مدیره جدید تحویل و پس از ثبت تغییرات در اداره ثبت شرکتها ترتیب معرفی امضاهای مجاز داده شود.

تبصره  شروع تصدی مشروط به این است که در صورت عدم ‹‹ فوت یا قبول استعفا یا برکناری ›› هیئت مدیره قبلی مدت مأموریت آنها خاتمه یافته باشد . بعد از قانونی شدن شروع تصدی تا زمانیکه ترتیب معرفی امضاهای مجاز داده نشده , هیئت مدیره جدید می تواند اختیارات محدودی را به هیئت مدیره قبلی تفویض کند و در هر حال هر اقدام باید با تصمیم هیئت مدیره جدید باشد.

ماده۴۳  مراتب نقل و انتقال باید در صورتمجلسی منعکس و به امضای اکثریت اعضای هیئت مدیره سابق و اعضای هیئت مدیره جدید و بازرس/بازرسان/ شرکت برسد. صورتمجلس مذکور باید جزو اسناد شرکت نگهداری شود.

تبصره  در صورتیکه اعضای هیئت مدیره قبلی اقدام به تحویل ننمایند به عنوان متصرف غیر مجاز در اموال غیر و خیانت در امانت تحت تعقیب قرار می گیرند.

ماده۴۴  استعفا هر یک از اعضای هیکئت مدیره تا تعیین عضو جدید و قبولی سمت آن رافع مسئولیت نسبت به وظایف نخواهد بود.

ماده۴۵  هیچیک از اعضای هیئت مدیره یا بازرسان یا مدیر عامل تعاونی نمی تواند سمت بازرسی یا مدیریت عامل و یا عضویت هیئت مدیره شرکت تعاونی دیگری را با موضوع و فعالیت مشابه قبول کند.

ماده۴۶  نخستین هیئت مدیره تعاونی موظف است ظرف یکماه از تاریخ جلسه مجمع عمومی عادی , برای ثبت تعاونی در مراجع ذیصلاحیت اقدام کند.

ماده۴۷  داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و یا بازرسی و یا مدیریت عامل تعاونی باید واجدشرایط زیر باشند.

تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

ایمان و تعهد عملی به اسلام.

دارا بودن اطلاعات توانایی و تجربه لازم برای انجام وظایف , برابر آئین نامه ای که وزارت تعاون اعلام

می نماید.

عدم ممنوعیت قانونی و حجر.

عدم عضویت در گروههای محارب و عدم ارتکاب جرائم بر ضد و جعل اسناد.

عدم سابقه محکومیت ارتشاء , اختلاس , کلاهبرداری , خیانت در امانت , تدلیس , تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و ورشکستگی به تقصیر.

عدم اعتیاد به مواد مخدر.

۳  بازرسی :

ماده۴۸  مجمع عمومی عادی سه نفر از اشخاص حقیقی یا حقوقی را برای مدت یک سال مالی به عنوان بازرسان انتخاب می کند , انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصره۱  در صورت فوت یا ممنوعیت قانونی و یا استعفای هر یک از بازرسان , بازرسان علی البدل به ترتیب آراء بیشتر برای بقیه مدت دعوت می شود.

تبصره۲  حق الزحمه و پاداش بازرسان با تصویب مجمع عمومی تعیین می گردد.

تبصره۳  تا زمانی که بازرسان جدید انتخاب و قبولی سمت نکرده اند بازرسان قبلی کماکان مسئولیت بازرسی را بعهده دارند.

ماده۴۹  وظایف بازرسان تعاونی بشرح زیر است :

نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور تعاونی و عملیات و معاملات انجام شده با اساسنامه و قوانین و مقررات دستورالعملهای مربوطه.

رسیدگی به حسابها , دفاتر , اسنادصورتهای مالی از قبیل ترازنامه و حسابهای عملکرد و سود و زیان , بودجه پیشنهادی و گزارشات هیئت مدیره , مجمع عمومی , شخصاً و یا در صورت لزوم با استفاده از کارشناس که در اینصورت پرداخت هزینه کارشناس با تصویب مجمع عمومی بر عهده تعاونی خواهد بود.

رسیدگی به شکایات اعضاء و ارائه گزارش به مجمع عمومی و مراجع ذیربط.

تذکر کتبی تخلفات موجود در نحوه اداره امور تعاونی به هیئت مدیره و مدیر عامل و تقاضای رفع نقص.

نظارت بر انجام حسابرسی و رسیدگی به گزارشهای حسابرسی و گزارش نتیجه رسیدگی به مجمع عمومی تعاونی و مراجع ذیربط.

تبصره۱  بازرسان موظفند گزارش جامعی راجعبه وضعیت تعاونی به مجمع عمومی عادی سالیانه تسلیم کند. گزارش بازرس باید لااقل ۱۰ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز تعاونی آماده باشد. در صورتیکه تعاونی بازرسان متعدد داشته باشد هر یک می تواند به تنهایی وظایف خود را انجام دهد ؛ لکن کلیه بازرسان باید گزارش واحدی تهیه کنند . در صورت وجود اختلاف نظر بین بازرسان , موارد اختلاف با ذکر دلیل در گزارش ذکر خواهد شد.

تبصره۲  بازرسان حق دخالت مستقیم در اداره امور تعاونی را نداشته ولی می توانند بدون حق رأی در جلسات هیئت مدیره شرکت کنند و نظرات خود را نسبت به مسائل جاری تعاونی اظهار دارند.

ماده۵۰  در صورتیکه هر یک از بازرسان تشخیص دهد که هیئت مدیره و یا مدیر عامل در انجام وظایف محوله مرتکب تخلفی شده و به تذکرات ترتیب اثر نمی دهند , مکلف است از هیئت مدیره تقاضای برگزاری مجمع عمومی فوق العاده برای رسیدگی به گزارش خود را بنماید.

ماده۵۱  بازرسین نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می شوند طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئول است.

فصل چهارم : مقررات مالی

ماده۵۲  ابتدای سال مالی تعاونی اول فروردین ماه و انتهای آن آخر اسفند ماه همان سال خواهد بود باستثنای سال اول تأسیس که از تاریخ تشکیل تا پایان اسفند ماه است.

ماده۵۳  هیئت مدیره موظف است نسخه ای از گزارشها , صورتهای مالی تا پایان دوره از قبیل ترازنامه و حسابهای عملکرد و سود و زیان , پیشنهاد نحوه تقسیم سود خالص و بودجه پیشنهادی سال بعد را پس از آماده شدن حداکثر تا ۳۰ روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی سالانه برای رسیدگی به بازرسان تسلیم نموده و علاوه بر آن هر سه ماه یکبار تراز آزمایشی حسابهای تعاونی را همراه با تجزیه و تحلیل فعالیت سه ماهه تعاونی تهیه و در اختیار بازرسان قرار دهد و نسخه ای از آنها را نیز به وزارت تعاون ارسال دارد.

ماده۵۴  هر یک از اعضاء در صورت مشاهده نقص یا تخلف در اداره امور تعاونی می تواند گزارش و یا شکایت خود را به بازرسان اعلام نماید و در صروت عدم اخذ نتیجه و باقی بودن بر شکایت با وزارت تعاون مکاتبه کند. هیئت مدیره مکلف به اجرای نظر وزارت تعاون مزبور که به طور کتبی و رسمی ابلاغ می شود خواهد بود.

مدیران تعاونی موظفند با کارشناسان , حسابرس یا حسابرسان منتخب وزارت تعاون همکاری بنمایند و کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز را در اختیارشان قرار دهند.

ماده۵۵  در تهیه و تنظیم اسناد حسابداری و دفاتر قانونی و صورتهای مالی , رعایت اصول و موازین , روشهای متداول و قابل قبول و قوانین و مقررات جاری الزامی است.

ماده۵۶  هدایا و کمکهای بلاعوض در صورتیکه از طرف اعطاء کننده برای مصرف خاصی تعیین نشده باشد اگر نقدی باشد بحساب درآمد و اگر غیر نقدی باشد تقویم و به حساب درآمد منظور خواهد شد.

ماده۵۷  افتتاح هر نوع حساب نزد بانکها , صندوق تعاون و سایر مؤسسات اعتباری , پس از تصویب هیئت مدیره با امضاهای مجاز معرفی شده از طرف هیئت مدیره امکانپذیر خواهد بود.

ماده۵۸  سود خالص تعاونی در هر سال مالی به ترتیب زیر تقسیم می شود :

حداقل پنج در صد با تصویب مجمع عمومی عادی , بعنوان ذخیره قانونی منظور می شود.

این تعاونیها از پرداخت ۴ درصد سود میزان حق تعاون معاف هستند.

درصدی از سود جهت پاداش به اعضاء , کارکنان , مدیران و بازرسان به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی تخصیص داده می شود.

ذخیره احتیاطی حداکثر به میزان ۵% به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی خواهد بود و موارد مصرف آن به تصویب مجمع عمومی می رسد.

پس از وضع وجوه فوق باقیمانده سود خالص به نسبت میزان سهام تقسیم می گردد.

تبصره۱  ذخیره قانونی تا زمانی که مبلغ کل ذخیره حاصل از درآمدهای مذکور به میزان یک چهارم معدل سرمایه سه سال اخیر تعاونی نرسیده باشد الزامی است.

تبصره۲  هرگونه برداشت از ذخیره قانونی منوط به اخذ مجوز از وزارت تعاون خواهد بود.

فصل پنجم : مقررات مختلف

ماده۵۹  انحلال , ادغام یا تغییر موادی از اساسنامه تعاونی که مغایر شروط و قراردادهای منعقده با منابع تأمین کننده اعتبار و کمک مالی و امکانات مختلف و سرمایه گذاری و مشارکت باشد موکول به موافقت مراجع مذکور خواهد بود.

ماده۶۰  در صورتیکه مجمع عمومی فوق العاده تغییر بعضی از مواد اساسنامه را تصویب کند , تغییرات صرفاً در صورت تصویب وزارت تعاون نافذ و معتبر خواهد بود.

ماده۶۱کلیه اموالی که از منابع عمومی دولتی و بانکها در اختیار تعاونی قرار گرفته با انحلال آن باید مسترد شود.

ماده۶۲  ادغام تعاونی یا انحلال آن تابع ضوابط مقرر در قانون بخش تعاونی و آئین نامه های اجرایی مربوط می‌باشد.

ماده۶۳  درصورت بروز اختلاف بین تعاونی و اعضای آن و یا بین تعاونی و سایر شرکتهای تعاونی با موضوع فعالیت مشابه , موضوع اختلاف برای داوری بصورت کد خدامنشی به اتحادیه مربوط ارجاع خواهد شد و چنانچه بین تعاونی و اتحادیه ذیربط آن , اختلافی بروز نماید , موضوع اختلاف به اتاق تعاون مربوط جهت داوری ( بصورت کد خدامنشی) خواهد بود.

این اساسنامه در ۶۳ ماده و . . . . . . . . . تبصره و مجمع عمومی . . . . . . . . . . مورخ . . . . . . . . . . به تصویب رسید و آنچه در آن پیش بینی نشده تابع قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی , قانون شرکتهای تعاونی ( در مواردیکه به قوت خود باقی است ) , آئین نامه ها , دستورالعملهای قانونی و قراردادهای منعقده بین شرکت و اعضاء و یا مؤسسات طرف قرارداد می باشد.