شماره حساب‌ها

شماره حساب ها

شماره حساب بانک سرمایه جهت نقل و انتقال

۱۰۱۷-۸۱۰-۲۰۰۰۰۰-۱

مدارک مورد نیاز:

فروشنده:نامه درخواست نامه نقل و انتقال

خریدار:کپی شناسنامه

کپی کارت ملی

دوقطعه عکس

در ضمن دفترچه تعاونی الزامی است