اطلاعیه شماره ۱۱۷

اطلاعیه شماره ۱۱۷

بسمه تعالی

ضمن عرض سلام ،
نظر به اینکه موضوع ترهین تضمین آسفالت معابر پروژه سیمرغ به انجام رسیده است لذا جهت شناخت و آشنایی مالکین محترم قطعات امر ساماندهی موضوع در دستور کار است که در اولین اقدام بشرح جداول ذیل اسامی و مشخصات و شماره تلفن اعلام شده از ناحیه عزیزان در پرونده های تعاونی اعلام می گردد. لازم است مالکین محترم قطعات در اسرع وقت با همدیگر هماهنگی و هر قطعه یک نفر را بعنوان نماینده خود کتباً به تعاونی معرفی نمایند.

با تشکر

مسعود پیشوا

مدیر عامل

جوابی بنویسید