اطلاعیه شماره ۱۱۴

اطلاعیه شماره ۱۱۴

بسمه تعالی

سلام علیکم
تعاونی در نظر دارد قطعات را برای اخذ پروانه ساخت به شهرداری معرفی نماید.لکن آندسته از همکاران که مبالغ مربوط به خیابان کشی و جدول بندی را پرداخت نکرده اند از تاریخ اعلام این اطلاعیه حداکثر ظرف ده روز نسبت به پرداخت مبالغ مذکور به شماره حساب ۰۲۰۰۳۷۲۱۰۷۰۰۱ نزد بانک ملی به نام تعاونی مسکن شماره دو کارکنان دادگستری تهران اقدام و فیش مربوطه را از طریق واتساپ به شماره موبایل ۰۹۱۲۹۶۱۹۰۴۰ ارسال فرمایند.
مهلت مذکور به هیچ وجه قابل تمدید نیست چنانچه ظرف مهلت مذکور پرداخت نشود مشمول دریافت جریمه تاخیر معادل %۳۰ خواهد گردید و چنانچه در مالکین هر قطعه شریکی بدهکار باشد آن قطعه برای اخذ پروانه معرفی نمی گردد.

با تشکر

مسعود پیشوا

مدیر عامل

جوابی بنویسید